Logo
Automat
News Stimulační programy
Prevence řečových poruch

Program zahrnuje cvičení motoriky mluvidel, dechu, artikulace. Dále pak rozvoj oblastí důležitých pro správný vývoj řeči (rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace pohybu, zrak, sluch, hmat, hlas a zpěv, rozvoj slovní zásoby, jazykový cit, větné vyjadřování, dějovou posloupnost, rytmus, fonematický sluch, soustředění a pozornost, smyslové vnímání). Při své odborné práci využívá učitelka motivačních pomůcek jako např.: poutavého obrazového materiálu, didaktických her a hraček. Preventivní program řečových poruch vede paní učitelka Dana Antalová. Pracuje se skupinou maximálně 5 dětí nebo individuálně podle stanoveného rozpisu, vždy v odpoledních hodinách.

Stimulační programy:

1. „Maxík“
Ucelený stimulační program pro předškolní děti (od pěti let) a děti s odkladem školní docházky, který vedou proškolené učitelky z MŠ s patřičným certifikátem.
Program obsahuje 15 lekcí, které jsou zaměřeny na nácvik a rozvoj grafomotorických dovedností, na posílení zrakové, sluchové oblasti, intermodality, seriality, prostorové orientace a koncentrace pozornosti. Pro tento program je velice důležitá spolupráce rodičů.

2. „Hypo“
Navazující stimulační program na předchozího Maxíka je individuální program pro děti předškolního věku a děti s OŠD. Hlavním cílem programu je prevence specifických poruch učení a chování v předškolním a raném věku. Program trval 12 týdnů, jednotlivé lekce 1 týden a zahrnují 6-7 cvičení. Specifická cvičení posilují zrakovou a sluchovou paměť, koncentraci pozornosti, rozvíjejí matematické představy a percepčně kognitivní funkce. Nutná je opět spolupráce rodičů. Program je určen pouze pro děti, které již absolvovaly stimulační program Maxík.
15.09.2015 @ ZefyrusCZ