Logo
Automat
News Část 1. - Identifikační údaje o mateřské škole
Část 1. - Identifikační údaje o mateřské škole

Název právnické osoby:
Mateřská škola BENDOVA, Praha 6 – Řepy, Bendova 1/1123

adresa:
Bendova 1/1123
163 00 Praha 17 – Řepy


Telefon,fax: 235 314 150

e-mail:
msbendova@seznam.cz, jidelna@msbendova.cz

Ředitelka: Mgr. Ivana Panochová
Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Právní forma: příspěvková organizace IČ: 70 974 144

Zřizovatel: Městská část Praha 17, Žalanského 12b/291, Praha 6 - Řepy
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

Odloučené pracoviště právnické osoby:
MŠ Bendova - 163 00 Praha 17 – Řepy, Bendova 3/1122
S účinností od 1. 4. 2012 byla rozšířena kapacita odloučeného pracoviště o oddělení Motýlci s maximálním počtem zapsaných dětí 25.


Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

1.Mateřská škola Bendova
kapacita: 245 dětí, místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
  • 1. Bendova 1/1123, 163 00 Praha 17 – Řepy
  • 2. Bendova 3/1122, 163 00 Praha 17 – Řepy

2.Školní jídelna
kapacita: 280 stravovaných, místa poskytovaných služeb:
  • 1. Bendova 1/1123, 163 00 Praha 17 – Řepy - vývařovna
  • 2. Bendova 3/1122, 163 00 Praha 17 – Řepy - výdejna


Ředitelka MŠ Bendova Mgr. Ivana Panochová byla jmenována do funkce
dne 1. 7. 1990 na základě konkurzního řízení Školského úřadu Prahy 6.
Zastupitelstvo MČ Praha 17 svým usnesením č. V/1/40 ze dne 20. 5. 2002
rozhodlo o vzniku nového právního subjektu Mateřská škola Bendova k 1. 1. 2003. Na základě rozhodnutí RMČ Praha 17 č. 35.11 ze dne 14. 2. 2012 byla
od 1. 8. 2012 potvrzena pro následující období 6 let ve funkci.


Hlavní činnost:
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je předškolní vzdělávání,
které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho
zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních
pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
/Dle zřizovací listiny MČ Praha 17 platné od 1. 1. 2003/.
01.03.2009 @ Dzarda