Logo
Automat
News Část 4. - vzdělávací program
Část 4. - Charakteristika vzdělávacího programu


Školní vzdělávací program Stonožka je ucelený systém předškolní výuky,
na kterém mnoho let pracujeme a dotváříme jeho aktuální podobu tak, aby odpovídala požadavkům RVP i našemu zaměření, tj. rozšířené tělesné výchově.

Přesvědčení, že současná doba elektroniky nutně potřebuje kompenzovat velké psychické zatížení fyzickým pohybem, učíme děti najít své odreagování, radost, volnost a seberealizaci v různých pohybových činnostech.

Snažíme se harmonicky rozvíjet v dítěti lásku k pohybu a klademe základy všem sportovním aktivitám především přirozeným pohybem venku, běháním, zdoláváním nerovností terénu, sezónními činnostmi, lyžováním na zahradě MŠ i v horách, klouzáním, bobováním, plaváním, gymnastice, míčovým i jiným pohybovým hrám a to vše
s jediným hlavním cílem:

Vytvářet u dětí základy zdravého životního stylu rozvojem fyzické i psychické zdatnosti.


Naše MŠ je velmi rozsáhlá a sdružuje mnoho dětí i personálu, takže bylo nutné vytvořit fungující systém, který má společná pravidla i svůj prostor pro originalitu
každého oddělení.

Učitelky jsou zvyklé spolupracovat, pomáhat si, řešit společně problémy i si udělat čas na společný večer o vánocích, oslavit narozeniny kolegyně i konec školního roku. Kladné vztahy v kolektivu pracovnic a vzájemná spolupráce jsou předpokladem k úspěšnému a spokojenému životu v MŠ.

Naším hlavním záměrem je předávat dětem základní životní zkušenosti a vědomosti přiměřeně k jejich chápání a věkovým zvláštnostem.
Snažíme se uspokojovat individuální potřeby dětí, rozvíjet v nich samostatnost, zdravé
sebevědomí, podporujeme v nich tvořivost a přirozenou touhu po pohybu.

Z tohoto záměru vyplývají naše dlouhodobé cíle:

1. Rozvíjet u dítěte předškolního věku schopnost učit se.
2. Snažit se o osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost.
3.Rozvíjet osobnost každého dítěte s respektováním jeho možností a individuálních potřeb.

Filosofií našeho školního vzdělávacího programu je podpořit přirozenou
výchovu, vzdělání a pohyb dětí vycházející z radostných her v bezpečném a estetickém prostředí naší mateřské školy. Snažíme se vycházet vstřícně nejen k dětem, ale i k rodičům, vyhovět jejich přáním i potřebám. Do MŠ mají rodiče možnost kdykoli nahlédnout, pohrát si se svými i ostatními dětmi, zapojovat se do estetické výzdoby, sponzorovat akce i hračky, ale i se poradit s výchovou svého dítěte se zkušenými učitelkami.

Při plnění dlouhodobých cílů i celého ŠVP přihlížíme k základním lidským potřebám takto:
- fyziologické potřeby /potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití …/
- potřeba bezpečí /jasná pravidla dětem známá a srozumitelná/
- potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti
- potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání
- potřeba seberealizace

Vzdělávací cíle a záměry:

 • Vhodnou organizací a laskavým přijetím, za pomoci kolektivu usnadnit nově příchozím dětem vstup do mateřské školy.

 • Prohlubovat v dětech prvotní vědomosti o přírodě a rozšiřovat jejich poznání o změnách spojených s ročním obdobím.

 • Na základě praktického pozorování místa bydliště
  vytvářet u dětí povědomí o životě ve městě a na vesnici.

 • Vytvářet u dětí poznatky o českých lidových tradicích, významných dnech a státních svátcích České republiky.

 • Vytvořit u dětí prvotní vědomosti o životě na naší zeměkouli ve spojení s časovými představami a poznatky o neživé přírodě

 • Získávat a osvojovat si elementární poznatky o živočišné, lidské a rostlinné říši, o její rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, rozvíjet úctu k životu
  ve všech jeho formách.

 • Uspokojovat přirozené potřeby dětí v oblasti motorické, emocionální a sociální.

 • Rozvíjet osobnost dítěte, jeho duševní a sociální pohodu.

 • Rozvíjet u dětí elementární povědomí vlivu člověka na životní prostředí EV.

 • Seznamovat děti i s jinými lidskými kulturami /multikulturní výchova/.

 • Seznamovat děti s cizím jazykemKompetence ke vzdělávání dětí

1. Kompetence k učení - děti vedeme k pochopení souvislostí mezi jednotlivými přírodními jevy, k uplatňování získaných zkušeností v praktických činnostech, soustředění na činnost, kladné motivace k učení.

2. Kompetence k řešení problémů – děti vedeme k samostatnému řešení známých
a opakujících se situací, hledání různých možností řešení, k pochopení základních matematických pojmů a smyslu číselné řady, apod.

3. Komunikativní kompetence – děti vedeme k samostatnému vyjádření myšlenek, správnému komunikování mezi dětmi i dospělými, gramatické správnosti mluveného projevu, vytváříme předpoklady k seznámení se s cizím jazykem.

4. Sociální a personální kompetence – děti vedeme k ohleduplnosti a kamarádství, k prosazení se ve skupině, dodržování společných pravidel chování v kolektivu, k pochopení rozdílnosti mezi lidmi a jejich chováním.

5. Kompetence činnostní a občanské – vedeme děti k zájmu o dění kolem, k spoluvytváření pravidel a jejich hodnocení, ke kladnému vztahu k prostředí,
k ochraně zdraví a bezpečnosti, k uvědomění si svých práv a práv druhých


Smyslem našeho vzdělávání je samostatné a spokojené dítě, které je připraveno učit se, vnímat své okolí a přiměřeně s ní komunikovat. V oblasti fyzického rozvoje je dítě přiměřeně zdatné, obratné, se základní tělesnou
výbavou pro zvládání základních sportovních aktivit.

Formy, principy a metody vzdělávání

Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbáme, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.
Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.
Podporujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.
- spontánní aktivity a spontánní sociální učení
- situační učení -srozumitelné praktické ukázky životních událostí
- aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené
- didakticky zacílená činnost, která je učitelkou motivovaná

Základními formami vzdělávání jsou didakticky zacílené činnosti přímo nebo nepřímo motivované pedagogem, realizované skupinově, individuálně nebo frontálně.
Hry, činnosti a aktivity se uskutečňují během celého dne ve všech činnostech a situacích. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách. Důraz je kladen i na individuální práci ke zlepšení, pochopení a prohloubení znalostí dětí. Vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat.

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program je odborný materiál, který zpracovávají učitelky v jednotlivých třídách. Je zcela konkrétním a pracovním materiálem pro potřeby vzdělávání dětí dané třídy. Vychází ze školního vzdělávacího programu a nabídky témat v integrovaném bloku. TVP vzniká a plánuje se před započetím integrovaného bloku, může být průběžně doplňován podle vývoje tématu i zájmu dětí. Na tvorbě TVP se podílejí obě učitelky společně, které s dětmi ve třídě pracují.

Integrované bloky v ŠVP Stonožka pro MŠ Bendova jsou postupně přizpůsobeny ročním obdobím a tradicím, lze předpokládat souběh volby témat v jednotlivých třídách. Společné pořádání akcí a tematických výletů umožňuje spolupráci mezi třídami, domlouvání učitelek mezi sebou i mezi rodiči při přípravě programu pro děti. Pro obě pracoviště MŠ Bendova platí jeden jednotný ŠVP a stejná nabídka aktivit a doplňkových činností pro děti.
TVP by měl podporovat tvořivost, nápaditost a flexibilitu. Využívá tematických celků, pro které je připravena a vybírána vzdělávací nabídka. Vyžaduje určitý profesionální nadhled a zpětnou vazbu. Hledá rovnováhu mezi plánováním a volností práce. Individualizaci vzdělávání a vzdělávací plán pro děti s OŠD a jinými odlišnostmi zpracovávají učitelky podle potřeby skupiny a dítěte.
Při přípravě TVP si učitelky rozvrhnou vzdělávací nabídku a činnosti do všech oblastí, pomůckou je navržený formát, vždy na jedno téma v IB, které se na závěr hodnotí – skupinově za třídu. Individuálně do sešitu „hodnocení dětí“. Důležitá je konkrétní činnost, kterou s dětmi chceme dělat a její návaznost na ostatní cíle vzdělávání. Vhodné příležitosti a situace. Ke každé vzdělávací oblasti bychom v rámci tematického celku měly nabídnout alespoň jednu činnost.
TVP by měl být srozumitelný, otevřený a volně měnitelný podle toho, jak bude vzdělávání probíhat. Časový rozsah TVP není třeba předem nastavovat. TVP můžeme pojmout a sestavit různým způsobem pokud forma vyhovuje oběma učitelkám. Lze vytvářet různě obsáhlé tematické celky, které představují originální nabídku.

Tematické celky jsou ucelené součásti učiva, rozvedené do nabídky činností, které propojujeme tématem, dětem blízké a srozumitelné. Tematické celky by měly být dostatečně široké a komplexní, aby zasahovali celou osobnost dítěte. Obsahově bohaté a pestré, aby si děti mohli vybrat. Zajišťujeme zároveň pro děti možnost postupovat podle vlastních individuálních možností a předpokladů.
Tematický celek v TVP obsahuje:
 • Konkrétní cíle, resp. záměry k rozvoji konkrétních schopností, dovedností, poznatků, postojů a hodnot děti povedeme.
 • Přehled učiva, rozvedené konkrétní činnosti (nabídka herních a didakticky zaměřených intelektových a praktických činností k tématu, vhodných svým výběrem i náročností pro děti ve třídě.
 • Tematické okruhy rozvedené do tematických her – lze využít zkušenosti s motivačními názvy her v jednotlivých dnech, kdy motivace k činnosti pokračuje více dní jako podtéma.
 • Evaluaci a zpětnou vazbu – způsob ověřování a hodnocení zvládnuté vzdělávací nabídky v tematickém bloku. Kontrolujeme a hodnotíme nejenom děti, ale samy sebe, a to za účelem plánování dalšího postupu.


Důležité je si uvědomit vzájemné vazby a souvislosti, vstupy a výstupy, důvody a důsledky, že víme, proč a co s dětmi děláme a svůj postup si dokážeme zdůvodnit.
Písemný záznam o přípravě TVP je součástí třídní dokumentace. Hodnocení vzdělávání v tematickém celku podle oblastí i s ohledem na individuální zvládnutí dětmi zpracovávají učitelky průběžně i po ukončení tématu. Učitelky zodpovídají za to, že program pedagogických činností je cílevědomý a že je plánován. Toto nám ukládá RVP PV. Příprava na jednotlivé dny nemusí mít u zkušenějších učitelek písemnou podobu, stačí mít vše promyšleno a nachystáno. Někdy je písemná příprava potřebná, poskytuje potřebnou oporu a začínající učitelka získá větší jistotu při realizaci programu.
15.02.2009 @ Dzarda