Logo
Automat
News Část 3. - Podmínky vzdělávání
Část 3. - Podmínky vzdělávání

1.Věcné podmínky

2.Životospráva – naše zdravé děti a psychosociální podmínky

3.Organizace a řízení MŠ

4.Personální a pedagogické zajištění

5. Partnerství s rodiči dětí a jinými subjekty
1./ věcné podmínky pro výchovně – vzdělávací práci


Mateřská škola Bendova má velmi dobré podmínky pro výchovně vzdělávací práci s předškolními dětmi. Velké prostory jednotlivých oddělení umožňují skupinové i individuální hry a nerušený odpočinek, jsou zde oddělené prostory pro specifické činnosti. V prvním patře obou budov vznikly menší pracovny z bývalých šaten, které využívají učitelky k výuce hry na flétnu, k práci s keramickou hlínou apod.

Budova MŠ 1/1123 byla při sloučení právního subjektu lépe vybavená a moderněji zařízená, byly zde vyměněny židle a stoly již ve třech odděleních. Budova 3/1122 potřebovala okamžitou investici do nového sedacího nábytku, neboť starý nevyhovoval současným normám. Vybavení pomůckami bylo také rozdílné, v budově 3/1122 nebyl zaveden centrální kabinet UP, pomůcky byly rozmístěny ve třídách a nevyužívaly je všechny učitelky ke své práci. Výměna lehátek pro starší děti byla jednou z posledních investic, stávající molitanové matrace přiměřené délky /130 cm/ jsou lehce manipulovatelné i dětmi. Pro všechny třídy v 1. patře jsou pořízeny /celkem 100 kusů/.
Tělocvičné nářadí bylo doplněno sponzorským darem a financemi MČ Praha 17 tak, že v současnosti mají všechny třídy dvě až tři ribstole, žíněnky, švédské lavičky, na každé budově je vybavena jedna tělovýchovná místnost gymnastickým kobercem,
trampolínou, švédskou bednou, kozou, kladinou. Tělocvičné náčiní si pořizují učitelky pro vlastní potřebu práce s dětmi a je v různých třídách rozdílné.
Vybavení hračkami je budově MŠ 1/1123 velmi dobré a dostačující, v budově MŠ 3/1122 je nutné doplňovat vhodnými hračkami pro námětové hry. Stavebnic pro konstruktivní hry mají všechny třídy dostatek. Snažíme se, aby herny byly rozčleněny hračkami pro dívky i chlapce, nové kuchyňky kadeřnické koutky, domečky pro Barbínky i koberce se silnicemi a nová autíčka jsou každoroční nadílkou pod vánočním stromečkem.

Hračky jsou umístěny v barevných kontejnerech, v otevřených policích /odšroubovali jsme dvířka od sektorových skříněk/ a děti si je samy uklízí a mají dobrý přehled o jejich místě ve třídě.
Výtvarný a pracovní materiál pro tvoření mají děti přístupný, kdykoliv si je žádají. Výtvarné práce jsou součástí výzdoby šaten, kde je mohou shlédnout i rodiče.
Ve spojovací chodbě mají jednotlivé třídy svůj stoleček, kde vystavují mimořádné výtvory pro ostatní děti, zaměstnance i návštěvy v MŠ /např. Výstava Podzimníčků ve spolupráci s rodiči/.
Interiéry jsou vyzdobeny výtvarnými díly dětských ilustrátorů, známých malířů, květinami i dřevěnými plastikami.
Pohybové aktivity, volný pohyb po travnatých plochách, zdokonalování fyzické kondice na víceúčelové prolézačce Honzík, jízda po skluzavce, hry v písku, hry v domečku, houpání se, to vše nabízí dětem naše zahrada, která je dost prostorná,
prosluněná a udržovaná.
Snažíme se o bezpečnost herních prvků, kontrolujeme denně stav celého pozemku, zakrýváme pískoviště ochrannou fólií. V letních měsících se děti mohou sprchovat solární sprchou ve vyhrazeném prostoru.

2./ Naše zdravé dítě, aneb jak vytváříme podmínky pro zdravý životní styl, životosprávu, psychickou pohodu a jeho bezpečnost

Budoucnost všech dětí vyrůstajících ve velkoměstech je ovlivněna rychlým životním tempem, množstvím informací z okolí i prostředí. Je dokázáno a
porovnáním doloženo, že děti, jejichž okolí na ně od ranného dětství kladlo zvýšené nároky, dostávalo se jim hodně podnětů k činnostem, vývojem se staly kreativnějšími a životaschopnějšími jedinci. Jejich mozky nezahálely, ale vyvíjely se v souladu s potřebami a odezvami na podněty prostředí.
Ze zkušenosti vím, že děti jsou šťastné, když si hrají a volí si svoji zábavnou činnost, ale jsou velmi spokojené, když učitelka, rodiče, lektorka je zabavuje přiměřenými aktivitami k rozvoji jejich vnímání, dovednosti apod.

Děti podvědomě cítí, že potřebují získávat co nejvíce těchto podnětů, aby pochopily současný řád a dosaženou úroveň vědění této společnosti a uměly se
ve všem orientovat. V případě celé organizace chodu MŠ jsem přihlížela k těmto přirozeným potřebám, k prožitkům z učení i hraní, k biologickým potřebám
ve stravování i režimu dne.
Režim ve stravování nás zavazuje k dodržování tříhodinových intervalů podávání jídel. Od tohoto základního a v podstatě neměnného řádu se odvíjí
denní režim pro děti.

Denní režim
6.30- 9.00 přijímání dětí, zapojování dětí do individuálních i skupinových her, prostor pro heterogenní hru mladších a starších dětí, prostor pro hru s rodičem nebo sourozencem

9.00 – 9.15 dopolední přesnídávka připravená školní jídelnou

9.15– 11.40 vzdělávací činnost v interiéru i exteriéru MŠ
/školní zahrada, okolní parky, lesoparky – řízené pozorování života v okolí MŠ/

10.00 pitný režim a dále dle potřeby dětí /letní zahrada/

11.45– 12.00 hygiena, příprava na oběd, úklid oblečení v šatnách

12.00 – 13.00 oběd /stolování, polední relaxace s pohádkou/

13.00 – 14.30 odpolední odpočívání dle individuálních potřeb dětí předškoláci a děti s malou potřebou spánku odpočívají do 13.30 hodin a potom si v klidu hrají ve třídě nebo v jarním a letním období si hrají venku.
Při příznivém počasí se prodlužuje pobyt venku nejméně na 2 – 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne.

15.00 odpolední svačina vydávaná školní jídelnou

15.00 – 17.30 skupinová vých. - vzdělávací činnost dle programu oddělení,
od 16 hodin heterogenní hry, možnost hry s rodiči

16.00 pitný režim a dále dle potřeby dětí

Přirozené potřeby a psychosociální podmínky jsou nedílnou součástí denního
režimu.

Životospráva dětí souvisí s kvalitním stravováním. Naše mateřská škola vaří po rekonstrukci v nové varně, protože kapacita umožňuje uvařit všem najednou.
Vaříme Českou kuchyni dle receptur pro školní stravování pod vedením ing. Evy Šulcové a Karla Karáska. Hospodářka ŠJ dbá o plnění denního
spotřebního koše. Nové způsoby zařazování netradičních luštěnin do pomazánek, polévek i přizpůsobení oblíbeným pokrmům dětí jsou konzultovány se všemi pracovnicemi kuchyně.
Rodiče mohou požádat o výjimku ve stravě, pokud dítě nepije mléko nebo mu dělá některá potravina potíže.
Zajistili jsme pro děti v rámci pitného režimu dovoz pramenité vody Fontana, která je chlazená i ohřívaná speciálním přístrojem pro tyto 5l barely s vodou.
Učíme děti, že čistá voda je dobré napití a dělá jejich tělíčku očistu a pořádek uvnitř.
Naše školní jídelna nabízí dětem stravu, která je pestrá, ale zároveň odpovídá všem zásadám správné výživy.

Pravidelný denní režim mohou učitelky přizpůsobovat potřebám dětí a aktuální situaci dne. Ve spolupráci s rodiči je umožněno začlenění dítěte do programu
dne kdykoli. Rodiče zpravidla přivádějí děti do MŠ do 8.30 hodin. Pod domluvě s učitelkou se příchod přizpůsobuje potřebám rodiny.
Děti mají dostatek času na volný pohyb a tvz. volné hry. Variabilnost programu dne se přizpůsobuje vzdělávací nabídce a sportovním aktivitám, které jsou podřízeny určitým hodinám v tělocvičně ZŠ, plaveckém bazénu atd.
Celkově v průběhu dne se dodržují činnosti rušné a klidové. Učíme děti uvědoměle relaxovat. Spánek po obědě je dle individuálních potřeb přizpůsobován. Starší děti odpočívají při četbě knihy, poslechu pohádky, vyprávění atd. Mladší i nejmladší spí 1 – 2 hodiny, nebo mohou po 0,5 hodině si v klidu hrát. Nikdy nenutíme dítě násilím k odpočívání, pokud se tomu samo brání.
Při podávání jídla je nutná dopomoc učitelky a její vzor při stolování.
Pokud jsou dvě učitelky v průběhu oběda, mohou se vystřídat tak, aby vždy jedna mohla být dětem nápomocná při jídle. Pokud dítě odmítá některý druh jídla, vyřešíme to náhradní potravinou /chléb bez pomazánky, nebo bez špenátu atd./, nikdy ho nenutíme do jídla a tuto situaci konzultujeme s maminkou.

Dětem se snažíme dávat jasné a srozumitelné pokyny, učíme je pravidlům společného soužití. Učitelky jsou otevřeny novým poznatkům a naslouchají dětem tak, aby vytvořily pocit bezpečí, důvěry, ale i nezbytného omezení při utváření dětského kolektivu. U starších dětí podněcujeme aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování při vzdělávacím procesu.
Nepřiměřené hodnocení, negativní vyjadřování učitelky, neúměrné zvyšování káravého hlasu je zcela nepřípustné. Naopak učitelky dostatečně oceňují a pozitivně hodnotí výkony dítěte a nikdy nešetří pochvalou.

Pobyt venku je nedílnou součástí programu každého dne. V jarním a letním období jsou děti venku 3 – 4 hodiny, dopoledne i odpoledne využíváme školní
zahradu a hřiště.
Pro rozvíjení pohybových dovedností v přírodě využíváme přilehlé lesoparky – Řepy, Hvězda, Šárka a ozdravné pobyty v českých horách. Děti mají dostatek volného pohybu a velkou nabídku činností zaměřených na zvyšování tělesné zdatnosti.

Vzhledem k tomu, že žijeme ve velkoměstě, musíme přizpůsobovat pobyt dětí venku podmínkám stavu ovzduší. V kritických dnech se zhoršenými rozptylovými povětrnostními situacemi je pověřena školnice v 10.00 hodin zjistit stav kvality ovzduší a informovat učitelky.

Adaptační program v naší MŠ
Nově příchozí děti mají možnost se svými rodiči navštěvovat MŠ v rámci adaptačního programu. Hlavní zásadou a cílem tohoto programu je šťastné dítě,
které se nebojí a zůstává v MŠ bez rodičů zcela v pohodě a bez problémů.
Adaptační období je různě dlouhé, trvá dle individuálních potřeb dětí – většinou po dobu čtyř týdnů. Nejprve se děti zúčastňují programu v MŠ společně se svými rodiči. Postupně prodlužujeme dobu pobytu s matkou a potom navazuje krátká doba přítomnosti dítěte v MŠ bez matky. Doba samostatného pobytu dítěte v MŠ se stále prodlužuje,vždy dle jeho individuálních potřeb.
Osvědčily se také společné heterogenní hry s ostatními dětmi v interiéru i exteriéru MŠ. Nováčci mohou pozorovat starší děti při různých činnostech a postupně se do nich zapojovat. Skupina vrstevníků představuje pro mnohé děti výzvu. Na jedné straně
nabízí rozšířený obzor zkušeností, na druhé straně může znamenat i určitou nejistotu.
Je naším úkolem v adaptačním programu vytvořit u dítěte nezávislost, sebevědomí a sebedůvěru. Je důležité, aby učitelka MŠ dala jasnou zprávu dítěti o tom, jak ho vnímá jako osobnost s jeho klady i zápory a dala mu zažít pocit úspěšnosti ve všech
sférách života v MŠ.
Na dítě je kladen požadavek přizpůsobení se chodu dne ve školce a působí na něj mnoho podnětů najednou. Tato situace může být pro dítě značně nepřehledná, pokud se nezapojí do programu i rodiče. Pocit bezpečí, který přítomnost rodiče dítěti přináší, je předpokladem úspěšné adaptace do MŠ.

Průběh adaptačního období je zcela individuální. Učitelky konzultují s maminkou vhodnost a délku její přítomnosti. Konkrétně je první dva až tři dny
matka s dítětem po celou dobu, další dny odchází na 0,5 – 1 hodinu a tato délka se prodlužuje. Je nutné dodržování smluvených časů. Každá adaptace trvá
minimálně 2 – 3 týdny, než dítě začne vědomě uznávat nové prostředí MŠ i za své teritorium. Největším problémem je nejistota maminek, která posiluje negativní pocity dítěte, a tak začátky nebývají snadné. Učitelka musí citlivě zasáhnout,tj. profesionálně odhadnout, kdy dítě i maminka potřebují pomoci a kdy radikálně utnout vztekající se dítě a vzít ho do náručí a odnést do třídy. Mnohdy dítě reaguje na pocity matky a pak je bez její přítomnosti klidné.

Bezpečnostní podmínky
Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a další vybavení je zdravotně nezávadné.
Bezpečnost dětí zajišťujeme uzamykáním objektu, cizí osoby a návštěvy nemají do MŠ přístup. Školní řád a provozní řád školního hřiště jasně vymezují
pravidla pro zajištění bezpečnosti.


3./ Organizace a řízení MŠ

Organizace v naší MŠ je zcela propojená a jednotná mezi oběma pracovišti, tj. v budově A – Bendova 1/1123 a v budově B – Bendova 3/1122
Organizační systém je postaven jako samosprávný celek a řídí se organizačním řádem, který upravuje strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
Příspěvková organizace MŠ Bendova se řídí Organizačním systémem účetní jednotky, který obsahuje použití účetních metod, směrnice o oběhu účetních dokladů a harmonogram uzávěrek, účtování a evidence majetku, inventarizace, vnitřní kontrolní systém a archivaci.

Školní řád vypracovaný pro spolupráci zaměstnanců, rodičů i dětí zavazuje všechny zúčastněné k dodržování pravidel života v MŠ.
Děti i dospělí se jím řídí a vytváří tak v prostředí MŠ spokojený a bezpečný život.

Provozní řád slouží k zajištění chodu budovy – hygienické předpisy, vyhlášky.
Řád školní jídelny zabezpečuje chod provozu školní kuchyně v MŠ v souladu s právními předpisy a vyhláškami.

Pedagogicko – organizační vedení zajišťuje na každém pracovišti vedoucí učitelka, která je pověřena vždy jen na jeden školní rok. Má přehled o službách učitelek, výměně služeb, spolupracuje s lektory kroužků, sleduje dodržování pracovní doby
a pomáhá ředitelce s organizačním zajištěním plynulosti provozu.

Vedení provozního personálu i chod provozu zajišťuje školnice ve spolupráci s ekonomickou zástupkyní.

Školní jídelna je řízena jednotně vedoucí ŠJ (hospodářkou). Po rekonstrukci, která proběhla v roce 2008, je sloučen provoz do jedné varny v budově 1/1123 a výdejny v budově 3/1122.

Pravidelné organizačně – provozní porady se konají vždy v pondělí od 13 hodin,
kde je přítomna jedna z učitelek z každého oddělení, školnice a vedoucí ŠJ.
Řeší se aktuální změny v provozu, připravují se organizačně akce pro děti i zaměstnance. Vedoucí pracovišť předávají svým podřízeným informace z této schůzky tak, aby všechny pracovnice byly informovány o současné situaci v MŠ.


Zodpovědnost a rozpracovaný systém povinností pro pedagogické i provozní zaměstnance obsahují pracovní náplně, které jsou u všech součástí osobní dokumentace.

Informační systém máme:
a/ vnitřní – zahrnují pravidelné pondělní porady, pedagogické a provozní rady
b/ vnější – aktualizované internetové stránky MŠ www.msbendova.cz, nástěnky v šatnách pro rodiče, informační vitríny na plotě MŠ, řepský tisk /místní
noviny/

Řídící systém zahrnuje i zapojení pedagogických pracovnic do zajišťování akcí pro děti, organizační pokyny, respektuje specifika jednotlivých tříd a názor učitelek na organizační systém MŠ.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost je zaměřena na plnění hlavních cílů a záměrů směřující
k realizaci školního vzdělávacího programu, k dodržování organizačního řádu
a pracovních náplní.

Kontrolní činnost směrem k učitelkám je zaměřena na sledování:
-rozpracování dílčích cílů a integrovaných bloků do třídního vzdělávacího programu
-dodržování psychohygienických podmínek a pedagogických zásad
-sledovat vztah a přístup učitelek k dětem, laskavost, cit, oslovování dětí, individuální přístup, respekt, rozvíjení osobnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem
-individuální práce s problémovými dětmi a s dětmi s odkladem školní docházky
-sledovat vztah dětí k učitelkám, důvěru
-sledovat profesionální vystupování učitelek směrem k rodičům dětí, informovanost rodičů a výsledky všech forem spolupráce /nástěnky/
-sledovat zodpovědnost učitelek za vlastní práci
-sledovat dodržování pitného režimu, hygienických návyků a předpisů bezpečnosti práce
-sledovat dodržování a efektivní využívání pracovní doby
-sledovat vedení třídní dokumentace /pravidelnost, obsažnost a pečlivost zápisů/

Kontrolní činnost směrem ke správním zaměstnancům:
-plnění dodržování pracovních povinností
-dodržování předpisů BOZP a PO
-dodržování hygienických předpisů
-spolupráce s učitelkami a rodiči dětí
-dodržování a efektivní využívání pracovní doby

Řídící a kontrolní činnost je zaměřena na sjednocení požadavků nutných pro klidný
a bezproblémový chod školy, k jednotnému přístupu při výchovném působení
na děti a k dobré spolupráci všech zaměstnanců školy.


Po vzájemné dohodě všech pedagogů s přihlédnutím na odborné zkušenosti a praxi v oboru jsme vytvořili program „STONOŽKA“. Je to název našeho školního
vzdělávacího programu.


Děti jsou v základním dělení rozděleny do tříd podle věkových kategorií.
I.kategorie – děti od 3 – 4 let
II.kategorie – děti od 4 – 5 let
III.kategorie – děti od 5 – 6 let
specifická skupina – děti s OŠD od 6 – 7 let

Sportovní zaměření, rozšířená tělovýchova a s ní spojené aktivity jsou lépe zvladatelné při dělení dětí, podle jejich tělesné a sociální vyspělosti.

Opakem jsou námětové, skupinové hry, kdy podporujeme heterogenní skupiny a starší děti si hrají s mladšími při dopoledních i odpoledních zájmových činnostech.
Spolupráce učitelek v jednotlivých sektorech zaručuje bližší kontakt dětí a možnost hry dle výběru starších dětí i v jiných třídách.

Další předností tohoto systému je jednotné působení dvojice učitelek, které se navzájem doplňují, protože postupují tzv. Stonožkou s dětmi od nejmladší
po nejstarší věkovou kategorii a odvádějí si své děti po 3 až 4 rocích do základní školy.
Výhodou je perfektní spolupráce s rodiči, vzájemná důvěra, učitelky dobře znají rodinné zázemí dětí atd.

A protože Stonožka je dlouhá a barevná, nezůstávají děti celou dobu v jednom oddělení. Po jednom školním roce se stěhují do dalšího interiéru Stonožky, aby bylo vidět, že poporostly a mají nové hračky, jsou už Žabičky a ne Krtečci.
Označení jednotlivých tříd podle číselné řady se až tak mezi dětmi a rodiči neosvědčilo.
Na pedagogické radě se paní učitelky dohodly, že k označení tříd použijeme symboly od výtvarníka Z. Milera, který nám dal věnování při své návštěvě.
A tak máme Krtečky, Žabičky, Zajíčky, Veverky, Myšky, Medvídky, Ježky a Sovičky.

S novým pojetím předškolního vzdělávání jsme se opravdu shodly, že nám systém Stonožky vyhovuje a máme spokojené děti – mají program připravený
tzv. na míru, spokojené rodiče a hlavně spokojené paní učitelky.
Naše Stonožka i se svým obsahovým (výukovým) programem navazuje na předchozí znalosti z minulého školního roku, ohlíží se zpátky i se dívá dopředu. Třída jako ucelený sehraný kolektiv „napovídá“ svým učitelkám, kam směřují, co chtějí vědět, kde je to baví, ale také ví, kde jsou hranice, za které je jejich pí. učitelka nepustí a pak stačí, když se jenom podívá a děti vědí …


4./ Personální a pedagogické zajištění

Učitelky naší mateřské školy jsou podněcovány k sebevzdělávání a především k doplnění kvalifikace. Možnosti získání vyššího odborného vzdělání jsou velmi omezené a tak hledáme nové zdroje pro zvýšení kvalifikace.
Jako řešení se nám naskytla spolupráce se Střední odbornou školou Futurum v Praze 10 na doplnění odborné maturity z psychologie, pedagogiky a volitelné výchovy.
Ke studiu na PF UK nebo na Vyšší odborné škole pedagogické se rozhodly 3 učitelky.
Nové poznatky z jejich studia rádi využíváme. Seminární práce rozšiřují vědomosti v oboru i ostatním. Průběžné vzdělávání formou placených seminářů v centrech vzdělávání využíváme dle zájmu učitelek. Velmi se nám osvědčilo pozvat si
odborníky – lektory přímo do naší MŠ.
S lektorem si dohodneme obsah vzdělávání tak, aby zapadalo do projektů s dětmi a zároveň rozšiřovalo a obohacovalo odbornost učitelek.

Plánujeme zřízení metodického střediska Stonožka, které by pro naši oblast zajišťovalo odborné přednášky, semináře a vzdělávání podle potřeb učitelek mateřských škol. Také vzájemné předávání zkušeností mezi učitelkami je velkým přínosem pro nové moderní pojetí předškolního vzdělávání.
Učitelky využívají odborného tisku / Informatorium, Učitelské noviny/.
Snažíme se doplňovat odbornou knihovnu novými publikacemi i kazetami s audiotechnikou.

Při vystupování na veřejnosti, a především s rodiči, učitelky dodržují mlčenlivost o vnitřních záležitostech MŠ, nerozšiřují zbytečné aféry, poplašné zprávy a negativní hodnocení dětí. Dbáme na profesionální vystupování.

Personální obsazení je vždy zajištěno tak, aby s dětmi pracovaly stabilně dvě učitelky. Služby ředitelky u dětí se doplňují do rozvrhu dle potřeby, zpravidla u nejstarší věkové skupiny. Neosvědčilo se, aby ředitelka osmitřídní MŠ s právní subjektivitou byla jako druhá učitelka ve třídě.
Množství organizační práce velmi omezuje časové možnosti a klid u práce s dětmi.
Vycházky a výlety mimo oblast okolí MŠ se zapisují před odchodem do sešitu.
Učitelky musí mít s sebou mobilní telefon.

Plavecký výcvik dětí organizujeme ve spolupráci s profesionální plaveckou školou a děti jezdí smluvním autobusem s učitelkami. Výuku zajišťují proškolení instruktoři plavecké školy a v době výcviku zodpovídají za bezpečnost dětí.

Při cvičení v přírodě, v lesoparcích v okolí je vždy zajištěný zvýšený dozor nad dětmi. Ozdravné pobyty mají personální a pedagogické zajištění zpracováno
zvláštní směrnicí MŠ.

Pracovní doba pedagogů je rozdělená na přímou práci s dětmi, tj. 31 hodin týdně a na práci pro MŠ a studium. Na každý školní rok připravujeme přehled prací učitelek mimo službu u dětí. Viz Organizační řád.

5. Partnerství s rodiči dětí

Organizační systém naší MŠ umožňuje učitelkám a zpětně i rodičům se navzájem dobře poznat, vzájemně spolupracovat a pomáhat si. Společnými akcemi jako jsou např. vánoční slavnosti s besídkou, nadílkou a posezením při cukroví si maminky navzájem utváří kolektiv a jsou učitelkám vstřícné při organizování a doprovodech dětí při různých mimořádných akcích, sponzorování atd.

Nadstandardní činnost naší MŠ sponzorují především rodiče svým sdružením do Klubu rodičů při MŠ Bendova. V každé třídě je mezi rodiči zvolený důvěrník, pro všechny společně hospodář – pokladník a předseda Klubu.
Klub vybírá od rodičů příspěvky, z kterých hradí divadelní představení, koncerty, výukové programy – např. Dravci, výlety, hračky na vánoce, diplomy, dárky dětem, knížky na rozloučenou s MŠ, pohoštění na zahradní slavnost atd.

Spolupráce mezi Klubem a vedením MŠ je výborná, společně plánujeme akce, probíráme provozní a technické nedostatky, rozhodujeme o sponzorských darech na zahradu. Formou nástěnek a zápisů ze schůzek Klubu jsou rodiče informováni.

Učitelky na třídách si organizují 2 – 4 schůzky s rodiči za školní rok, aby společně řešili vzniklé problémy v kolektivu dětí. Jsou nápomocny v individuálních postupech vzdělávání dětí ve spolupráci s rodinou. Konzultační odpoledne si dělají dle potřeby.
Společný postup a jednotné vedení dětí je zájmem MŠ i rodiny.
Velmi přínosnými akcemi k spolupráci rodiny a mateřské školy jsou ozdravné pobyty dětí a rodičů pod vedením MŠ. Organizujeme je v zimě s lyžováním
na Horních Mísečkách a v létě u moře v Itálii. Pro maminky jsou tyto pobyty velkým přínosem, vidí nejen profesionální práci učitelek, ale i své dítě v porovnání s ostatními.
Mnohdy opatrné a nedůvěřivé maminky pošlou příště na ozdravný pobyt dítě samotné, protože vše dobře poznaly. Promyšlený systém a jasně daná pravidla ulehčují náročnou práci s dětmi.

Novými přístupy spolupráce s rodiči budeme připravovat tzv. pracovní dílny, zaměřené na tvořivost. Připravený výrobek /keramika, přírodniny, kameny atd./
bude učitelka učit maminku a dítě. Tuto zkušenost získaly učitelky s nejmladšími dětmi, kdy v rámci vánoční slavnosti zdobily maminky s dětmi jablka, šišky, svícny atd.
Začleňování tvořivých dílen do projektu bude patřit mezi naše novinky.

V novém období tohoto ŠVP plánujeme zřízení rodinné poradny a pravidelné návštěvy psychologa. S tím bude souviset potřeba vzdělávací osvěty formou přednášek pro rodičovskou veřejnost.

Spolupráce se zřizovatelem

Naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem tj. MČ Praha 17 podle platných právních norem i v ostatních vztazích /provozní doba, prázdninový provoz atd./ Vnitřní poštu
Zajišťuje školnice 1x týdně z podatelny Úřadu Městské části.


Spolupráce s jinými subjekty

Spolupracujeme se Základní školou Jana Wericha, připravujeme společné akce
s dětmi /Mikulášská, Den otevřených dveří, Sportovní hry atd./.
Naše děti mají možnost cvičit v tělocvičně ZŠ zdarma.

Spolupracujeme se Základní uměleckou školou, naše děti jsou zvány na koncerty
a naopak také my vystupujeme s Pěveckým sborem v jejich kulturním sále.

Spolupracujeme se sponzory – Komextherm s r. o. a dalšími subjekty, vždy z aktivity
našich rodičů.

Využíváme místní Kulturní středisko Průhon k návštěvám divadel a výstav.
15.02.2009 @ Dzarda