Logo
Automat
News Část 2. - Obecná charakteristika školy
Část 2. - Obecná charakteristika školy

Mateřská škola BENDOVA sdružuje dvě typizované budovy mateřských škol v jedné rozsáhlé školní zahradě o celkovém pozemku 6000 m2.
Ze severní strany jsou umístěny vchody pro všechna oddělení, z jižní strany budov
se rozkládá prostorná zahrada. Celý areál MŠ je umístěn uprostřed sídliště Řepy
vedle Základní školy J. Wericha. Ulice, podle které je naše MŠ pojmenovaná,
je krátkou spojovací ulicí vedoucí mezi areálem MŠ a ZŠ a sousedící bývalé budovy
jeslí, nyní střediska sociálních služeb.

Architektonicky jsou obě budovy stejné, pavilonového typu, spojené chodbou
z provozní budovy, která rozděluje vnitřní venkovní prostor na dvě atria.
Jednotlivá oddělení mají vlastní vchod, přezouvárnu, šatnu pro děti i personál,
umývárny, WC, místnost pro tělovýchovu, hernu i třídu, přípravnu jídel a sklady
na pomůcky i lůžkoviny. Interiéry oddělení jsou rozdílně barevné i vybavené,
vzhledem k věkovým požadavkům dětí na hračky a didaktické pomůcky.
Jednotlivé ročníky dětí přecházejí zpravidla třemi, někdy i čtyřmi odděleními
a vždy se po letních prázdninách těší, že postupují do další třídy.
Vybavení interiéru dle finančních možností modernizujeme a doplňujeme.
Sedací nábytek je již ve všech třídách vyměněn za nový, odpovídající tělesným
proporcím dětí. V přízemí, kde je chladněji, jsme vyměnili staré linoleum za plovoucí
podlahy.

Naše sídlištní mateřská škola je od svého vzniku plná dětí. Začínala 3. září 1984
a v každé třídě měla 35 dětí! Jednotlivé bloky obytných domů se stále dostavovaly
a po místech v MŠ byla velká poptávka.
I dnes, přestože MŠ funguje přes dvacet let, máme plnou kapacitu 25 dětí ve třídě,
tj. 100 dětí na každé budově.
Sídliště nestárne, stěhují se sem mladé rodiny s dětmi a ti, co zde začínali, už jsou
v roli prarodičů a vodí k nám svá vnoučata.

Z historie naší mateřské školy

V letech 1983 – 1984 se stavělo sídliště Řepy II a s postupným obydlováním jednotlivých bloků domů mladými rodinami s dětmi předškolního věku se zvyšovala poptávka po umístění dětí do MŠ. Proto byl na základě rozhodnutí Magistrátu hl.města Prahy v témže období vybudován objekt MŠ Bendova Národním podnikem Montované stavby Praha. Provoz čtyřtřídní mateřské školy byl zahájen v pondělí 3.září 1984. Do každého ze čtyř oddělení bylo zapsáno a podle věku rozděleno po 35 dětech. Funkci ředitelky MŠ v té době vykonávala paní Květa ŘEPKOVÁ. V každé třídě pracovaly dvě odborné učitelky. O úklid a stravování se staralo dalších osm provozních pracovnic. Provoz mateřské školy byl od 6,30 hod do 17,00 hod.
Školní budova již po otevření měla některé technické nedostatky. ( Zatékání střechou, popraskané zahradní chodníky. Školní zahrada v té době nebyla ještě dobudována a podle původního projektu ji bylo nutno za provozu dotvářet.
Spolu s touto budovou byla otevřena těsně sousedící a společnou zahradu využívající druhá čtyřtřídní mateřská škola. Obě tyto budovy fungovaly do konce roku 2002 jako dva nezávislé objekty s názvem MŠ Bendova a MŠ Pohádka. V lednu 2003 došlo k již výše zmíněnému sloučení obou MŠ s typizovanými samostatnými budovami v jeden právní celek, avšak již ve společném uzavřeném areálu.Počet zapsaných dětí byl dán pokyny školského úřadu Magistrátu hl. m. Prahy a v dnešní době jej určuje vyhláška MŠMT a reguluje odbor školství Městské části Řepy. V průběhu několika let po otevření MŠ se postupnou stabilizací obyvatel v sídlišti Řepy snižoval počet dětí na odděleních ze 35 na 25. V současnosti je navýšení počtu na 25, neboť rodiče mají o naší MŠ stále velký zájem. Vyhovuje jim program s rozšířenou tělesnou výchovou, bohatý kulturní program, zajímavé výukové projekty a společné akce rodičů a dětí.

Stromy a keře na zahradě vyrostly, borovice jsou vyšší než 1. patro naší školky.
Děti se z oken dívají do přírody, často na borovici u oken třídy vidí i spící sovu,
sojku, straky a do krmítek na balkonech si v zimě voláme sýkorky a vrabčáky
na hostinu.
O zahradu se staráme rádi, je to oáza zeleně mezi paneláky a ruchem velkoměsta.
Modernizace herních prvků probíhá postupně. Finančně nás podporují sponzoři
z řad rodičů i Městská část..

MŠ Bendova je v současné době plná života, radosti i druhým domovem dětí
a to nejen těch z nejbližšího okolí, ale i dětí, jejichž rodiče si nás vybrali
a děti k nám vozí ze satelitních městeček na okraji Prahy.

Naše sportovní zaměření

Rozšířený program TV se začal zkoušet od roku 1991 v jedné z předškolních tříd. Jeho náplní bylo intenzivnější zaměření na plnění cílů z tělesné výchovy. Program se příliš nelišil od normálního sportovního programu MŠ, dětem bylo dopřáno získat důkladnější základy k pohybových dovednostem, rozšířit a uplatnit jejich přirozené schopnosti. Do této třídy nastupovaly děti po složení sportovních talentových zkoušek. Tělesná výchova v MŠ tvořila samostatný ucelený projekt, který zahrnoval zdravotní a přirozená cvičení, relaxační techniky, cvičení s náčiním a na nářadí, cvičení v přírodě, hry v místnosti a venku, plavecký, lyžařský a turistický výcvik spojený s ozdravným pobytem v přírodě – Krkonoše, Jizerské hory, Šumava.


V současnosti je program rozšiřující pohybové činnosti k dispozici všem dětem bez výběru a talentovek. Výběr dělají rodiče tím, že k nám hlásí své dítě. Pohyb je každý den v některé organizační formě. Doplňujeme ho také aktivitami s profesionálními lektory. Je to žádaná forma rodiči.Velkou popularitu mají tzv. Tanečky s prof. Marii Janoušovou. Profesionální tanečnice vede děti k pohybové kultuře a protože její lekce nejsou jen oddechovou zábavou, ale pohybovým učením, zařadili jsme Tanečky do dopoledního vzdělávání a ŠVP.
Ozdravné pobyty jsme zachovali a těší se velké oblibě. Děti vyjíždějí zásadně do českých hor a tam relaxují v čisté přírodě, hrají si s lesními skřítky a sportují – chodí na výlety a hledají poklady.

Jak charakterizovat naší mateřskou školu jednou větou :
Jsme mateřinkou plnou dětí, zábavy a pohybu uprostřed velkého sídliště.


V roce 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budov mateřské školy.
Zateplení 20cm polystyrénem a nová omítka v barvách naší Stonožky, nová okna a postupná výměna sociálních zařízení – nové potrubí i dlaždičky, vše krásné a moderní.
Na zahradu jsme obdrželi od Městské části dotaci 200 000,-Kč a ještě 150 000,-Kč z našetřených fondů, abychom mohli koupit dětem na zahradu velkou věž se skluzavkami a žebříky


15.02.2009 @ Dzarda