Logo
Automat
News Projekty EU


Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ BENDOVA, Praha 6 - Řepy

Operační program


Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001650

Výzva

Výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent - personální podpora MŠ
I/2.2 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
I/2.3a - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost)
I/2.3b - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická pregramotnost)
I/2.3e - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Inkluze)
I/3.3 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu a výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu - 738 212,00
Dotace EU - 369 106,00
Podíl poskytnuté dotace EU - 50 %
Státní rozpočet - 369 106,00
Podíl poskytnuté dotace SR - 50 %

Doba realizace
12/2016 – 11/2018
06.01.2009 @ Dzarda